BTW

Gemiddelde brandstofprijs

Voor het bewijzen van de werkelijke beroepskosten en meer bepaald van de brandstofkosten die betrekking hebben op beroepsmatig afgelegde kilometers kan in bepaalde gevallen gebruikgemaakt worden van...

Wisselkoersen

Deze jaarlijkse gemiddelde referentiewisselkoersen drukken de waarde van 1 buitenlandse munteenheid in euro uit. Zij hebben in de PB en de BNI/nat.pers. een indicatieve waarde voor...

Deadlines

Een overzicht van de belangrijkste deadlines in 2024.

Groottecriteria

Berekening personenbelasting

Onroerend inkomen

Beroepsinkomen

Roerend inkomen

Divers inkomen

Belastingverminderingen

Vergelijking tarieven vennootschapsbelasting met personenbelasting

Een vergelijking tussen de belastingdruk middels een zelfstandige activiteit zonder vennootschap en een zelfstandige activiteit met een vennootschap.

Renteloze leningen of leningen tegen gunstvoorwaarden

Pensioenopbouw

Autofiscaliteit in de vennootschapsbelasting

Pensioenopbouw via de vennootschap

Aftrekken belastbare basis

Tarieven vennootschapsbelasting

Voorafbetaling vennootschapsbelasting

Vennootschappen die geen of ontoereikende voorafbetalingen op de vennootschapsbelasting verrichten, zullen onderworpen worden aan een vermeerdering. Echter kan deze...

0% tarief

De btw bestaat uit verschillende tarieven. Daardoor kan er verwarring ontstaan welk btw-tarief van toepassing is op de levering van goederen en diensten. Hieronder een overzicht van...

6% tarief

De btw bestaat uit verschillende tarieven. Daardoor kan er verwarring ontstaan welk btw-tarief van toepassing is op de levering van goederen en diensten. Hieronder een overzicht van...

12% tarief

De btw bestaat uit verschillende tarieven. Daardoor kan er verwarring ontstaan welk btw-tarief van toepassing is op de levering van goederen en diensten. Hieronder een overzicht van...

21% tarief

De btw bestaat uit verschillende tarieven. Daardoor kan er verwarring ontstaan welk btw-tarief van toepassing is op de levering van goederen en diensten. Het algemeen tarief...

Verminderingen

Verkooprecht

Het verkooprecht wordt gevestigd naar aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie van akten of geschriften die als titel gelden van een overeenkomst houdende...

Verdeelrecht

Het verdeelrecht is een registratierecht dat verschuldigd is als een onroerend goed, dat aan verschillende mede-eigenaars behoort, geheel of gedeeltelijk wordt verdeeld. Het...

Patrimoniumtaks

De jaarlijkse taks op de vzw’s, ook bekend als de patrimoniumtaks, is een belasting om de successierechten te compenseren die niet kunnen worden toegepast op rechtspersonen zoals...

Neerleggingskost

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door: het model van de jaarrekening: volledig (VOL), verkort (VKT) of micro (MIC);het gebruikte formaat: XBRL of...

Publicatiekost

Het bedrag dat u moet betalen bij neerlegging van uw akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank is afhankelijk van uw rechtsvorm, van het onderwerp van uw akte en van de wijze van neerlegging.

Tussenkomst woon-werkverkeer

Een werkgever kan aan de medewerkers een vergoeding toekennen als tussenkomst voor de verplaatsingen die de werknemer moet doen tussen de woonplaats en de plaats van...

Vergoeding vrijwillige ambulancier en vrijwillige brandweerlieden

Vergoedingen van de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwillige ambulanciers zijn vrijgesteld tot een bepaald bedrag op jaarbasis.

Tussenkomst privé PC

De tussenkomsten van de werkgever in de aankoopprijs die door de werknemer wordt betaald voor de aankoop in nieuwe staat van een pc al dan...

Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget is een financiële toewijzing die een werknemer krijgt van zijn werkgever om zijn of haar woon-werkverkeer te regelen. In plaats van een...

Ingekomen belastingplichtigen

In hoofde van ingekomen belastingplichtigen die bezoldigingen van werknemers of bezoldigingen van bedrijfsleiders verkrijgen, wordt het ten laste nemen van bepaalde kosten door de...

Flexi-jobs

U betaalt geen personenbelasting op uw inkomsten uit een flexi-job tewerkstelling voor zover de jaarbezoldiging uit de flexi-job niet meer bedraagt dan onderstaande maximumgrenzen.

Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen

Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen zijn bonussen die toegekend worden aan werknemers, uitzendkrachten, ambtenaren (autonome gemeentebedrijven). Deze zijn voor een bepaald bedrag...

Administratieve boeten

Belastingverhogingen

Minimum belastbare grondslag VenB

Minimum belastbare grondslag PB