Administratieve boeten

Overtredingen WIB

Belastingplichtigen die een inbreuk plegen op het Wetboek Inkomstenbelastingen en haar uitvoeringsbesluiten, kunnen gesanctioneerd worden met een...

Niet-aangifte of laattijdige aangifte inzake bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing

Belastingplichtigen die hun aangifte inzake bedrijfsvoorheffing of roerende voorheffing niet tijdig indienen of niet indienen, kunnen een administratieve...

Niet-betaling of laattijdige betaling of ontoereikende betaling inzake bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing

Wanneer een belastingplichtige de bedrijfsvoorheffing of roerende voorheffing niet betaalt, niet tijdig betaalt of niet volledig betaalt, kan een administratieve boete opgelegd worden.

Onvolledig verstrekken inlichtingen inzake grensoverschrijdende constructies

Wanneer de belastingplichtige nalaat om de inlichtingen inzake grensoverschrijdende constructies volledig te verstrekken, kan een administratieve boete worden opgelegd.

Niet of laattijdig verstrekken van inlichtingen inzake grensoverschrijdende constructies

Belastingplichtigen die nalaten (tijdig) inlichtingen te verstrekken omtrent grensoverschrijdende constructies, kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve boete.

Nalaten spontane aangifteplicht i.v.m. buitenlandse en binnenlandse onroerende goederen

Er zijn specifieke administratieve boetes voor het geval de aangifteverplichtingen niet worden nageleefd, gaande van minimaal 250 euro tot maximaal 3.000 euro. Deze specifieke boetes...