Notionele intrestaftrek

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht onderaan.
Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Vennootschapsbelasting
Fiscale optimalisatie
Notionele intrestaftrek

De berekening van de fiscale aftrek start bij het 'eigen vermogen', zoals door de onderneming medegedeeld werd in de openingsbalans voor de belastbare periode. De component 'eigen vermogen' vervat de rekeningen kapitaal, uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, reserves, overgedragen winsten of verliezen en de kapitaalssubsidies. Dit 'eigen vermogen' zal worden aangepast door een aantal bedragen te elimineren om zo te komen tot het in aanmerking komende of gecorrigeerd eigen vermogen. Dit laatste zal de basis vormen voor de berekening van de aftrek.

De volgende bedragen worden afgetrokken:

  • de fiscale nettowaarde van de eigen aandelen op de balans
  • de fiscale nettowaarde van financiële, vaste activa opgenomen onder de rubriek “deelnemingen en andere aandelen” (aandelen gehouden als geldbelegging zijn niet bedoeld)
  • de fiscale nettowaarde van de aandelen van beleggingsvennootschappen waarvan de dividenden in aanmerking komen om van de winst te worden afgetrokken (D.B.I. - Definitief Belaste Inkomsten)
  • het eigen vermogen toegewezen aan buitenlandse vaste inrichtingen of onroerende goederen of rechten. Dit betreft alleen de vaste inrichtingen en onroerende goederen die gelegen zijn in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten
  • de nettoboekwaarde van de materiële, vaste activa, indien de kosten daarvan méér bedragen dan nodig voor redelijke beroepsbehoeften
  • de boekwaarde van de materiële, vaste activa die worden beschouwd als een belegging die uit zijn aard geen regelmatig inkomen oplevert
  • de boekwaarde van het vastgoed waarvan het gebruik wordt afgestaan aan de bestuurders, hun echtgenoten of kinderen
  • het vrijgesteld bedrag van de uitgedrukte, niet-verwezenlijkte meerwaarden en de kapitaalsubsidies

Notionele interestaftrek = Notionele rente x gecorrigeerd eigen vermogen

Fiscale cijfers

Globe icon

Overzicht alle tabellen

Vind de juiste tabel aan de hand van het totaaloverzicht

Navigation arrow

Zoekfunctie

Je kan onze tabellen ook rechtstreeks doorzoeken