Interesten

Aanslagjaar

1. Intresten van schuldvorderingen, leningen, vastrentende effecten, gelddeposito's, ...
30%
2. Gewone Belgische of buitenlandse spaardeposito's
Vrijstelling

15%

3. Inkomsten uit staatsbons waarop is ingeschreven tussen 24 november 2011 en 2 december 2011
en die uitgegeven zijn op 4 december 2011 (zogeheten Leterme-bons)
15%
4. Intresten betaald aan verbonden EU-ondernemingen, mits de begunstigde onderneming meer dan 25% van de aandelen bezit
van de uitkerende vennootschap gedurende tenminste één jaar
Vrijstelling
5. Inkomsten van Belgische obligaties die het voorwerp zijn van een inschrijving op naam bij de uitgever
die aan spaarders niet-inwoners worden verleend
Vrijstelling