Belasting onroerend inkomen

Als eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van een onroerend goed wordt verondersteld dat je onroerende inkomsten verkrijgt, zelfs voor de eigen woning die je bewoont. Dit wordt ook wel een "fictief" inkomen genoemd.  Afhankelijk van het gebruik van het onroerend goed wordt het (fictief) onroerende inkomsten bepaald op basis van het kadastraal inkomen of de ontvangen huur. Het onroerend inkomen is belastbaar in de personenbelasting. De hoogte van de belastbare grondslag is afhankelijk van de bestemming van het onroerend goed.

Aanslagjaar

Personenbelasting - onroerend inkomen
Aard Belastbare grondslag
Onroerende goederen die u voor uw beroep gebruikt niet belastbaar
Eigen woning niet belastbaar
Niet-verhuurde gebouwen geïndexeerd KI + 40 %
Niet-verhuurde gronden geïndexeerd KI
Verhuurde gebouwen bestemd voor privégebruik geïndexeerd KI + 40 %
Verhuurde gronden bestemd voor privégebruik geïndexeerd KI
Verhuurde gebouwen bestemd voor beroepsgebruik brutohuurinkomsten - 40% (beperkt tot 2/3 x KI x revalorisatiecoëfficient)
Verhuurde gronden bestemd voor beroepsgebruik brutohuurinkomsten - 10%
Erfpacht - en opstalvergoedingen vergoeding

De revalorisatiecoëfficient vindt u hier.

De indexatiecoëfficient voor het KI vindt u hier.