Belasting onroerend inkomen

Onroerende inkomsten zijn inkomsten die voortvloeien uit onroerende goederen, zoals woningen, appartementen en gronden.

Als eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van een onroerend goed wordt verondersteld dat je onroerende inkomsten verkrijgt, zelfs voor de eigen woning die je bewoont. Dit wordt ook wel een "fictief" inkomen genoemd.

In sommige gevallen moeten onroerende inkomsten worden vermeld in de belastingaangifte, hoewel de eigen woning meestal niet hoeft te worden vermeld.

Afhankelijk van het gebruik van het onroerend goed worden de onroerende inkomsten bepaald op basis van het kadastraal inkomen of de ontvangen huur. In de belastingaangifte moet het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (K.I.) en/of de brutohuur van elk onroerend goed worden vermeld.

Aanslagjaar

Personenbelasting - onroerende goederen
Aangifte Belastbare grondslag
Onroerende goederen die u voor uw beroep gebruikt niet belastbaar
Eigen woning niet belastbaar
Niet-verhuurde gebouwen geïndexeerd KI + 40 %
Niet-verhuurde gronden geïndexeerd KI
Verhuurde gebouwen bestemd voor privégebruik geïndexeerd KI + 40 %
Verhuurde gronden bestemd voor privégebruik geïndexeerd KI
Verhuurde gebouwen bestemd voor beroepsgebruik brutohuurinkomsten - 40% (beperkt tot 2/3 x KI x revalorisatiecoëfficient)
Verhuurde gronden bestemd voor beroepsgebruik brutohuurinkomsten - 10%
Erfpacht - en opstalvergoedingen vergoeding

De revalorisatiecoëfficient vindt u hier.