Geldboeten

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Aanslagjaar

Een overzicht van de aftrekbaarheid inzake opgelegde geldboeten.


Doorgerekende geldboete blijven niet aftrekbaar blijft in hoofde van diegene die ze oploopt. Aangezien een kartelboete bijvoorbeeld persoonlijk wordt opgelopen door de overtreder vormt ze een verworpen uitgave voor de overtreder. In hoofde van de vennootschappen waaraan doorgerekend wordt, worden de kosten niet als een boete beschouwd.


Wanneer de overheid een boete terugbetaalt aan een vennootschap of een zelfstandige dan resulteert deze terugbetaling in een boekhoudkundige opbrengst. Als de vennootschap die boete tijdens een vorig boekjaar in haar verworpen uitgaven had geschreven, zou dit bedrag in feite twee keer worden belast.
Om die dubbele belasting te vermijden, mag de vennootschap die boete aftrekken van de fiscale winst via de derde bewerking (aftrek van niet-belastbare bestanddelen).

  Aftrekbaarheid Btw-aftrek
Pensioenen en kapitalen    
Bijzondere sociale bijdrage op deze verzekeringen Aftrekbaar N.v.t.
Jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen Aftrekbaar N.v.t.
Werkgeversbijdragen en -premies voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden die niet voldoen aan de 80%-grens Niet aftrekbaar N.v.t.
Geldboeten, verbeurdverklaringen & straffen van alle aard    
Boete Eurovignet Aftrekbaar N.v.t.
Contractuele schadevergoedingen Aftrekbaar N.v.t.
Boete laattijdige neerleggingjaarrekening Aftrekbaar N.v.t.
Minnelijke schikking na het vervallen van een strafvordering Aftrekbaar N.v.t.
Verkeersboeten personeel opgenomen als een voordeel alle aard op de fiche van de genieter Aftrekbaar N.v.t.
Verkeersboeten Niet aftrekbaar N.v.t.
Strafrechtelijke geldboeten vermeld in WIB Niet aftrekbaar N.v.t.
BTW-boeten (Proportioneel & Niet-proportioneel) Niet aftrekbaar N.v.t.
Gerechtelijke transactionele boeten Niet aftrekbaar N.v.t.
Belastingverhogingen of evenredige administratieve geldboeten inzake registratierechten of bedrijfsvoorheffing Niet aftrekbaar N.v.t.
Gemeentelijke administratieve sancties (GASboetes) Niet aftrekbaar N.v.t.
E.E.G.-boeten wegens kartelvorming Niet aftrekbaar N.v.t.
Boete emissierechten - groenestroomcertificaten Niet aftrekbaar N.v.t.
Administratieve geldboeten vermeld in WIB Niet aftrekbaar N.v.t.
Strafrechtelijke geldboeten vermeld in WIB Niet aftrekbaar N.v.t.
Verhoging sociale zekerheidsbijdragen i.g.v. laattijdige betaling Niet aftrekbaar N.v.t.
Boetes op basis van de GDPR-wetgeving Niet aftrekbaar N.v.t.
Boete opgelegd in het kader van de taks op de beursverrichtingen Niet aftrekbaar N.v.t.
Verhogingen sociale zekerheidsbijdragen bij laattijdige betaling Niet aftrekbaar N.v.t.