Burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters en voorzitters van het bijzonder comité voor de sociale dienst kunnen een bijzonder kostenforfait toepassen op de inkomsten uit hun mandaat zonder dat ze verder bewijs moeten voorleggen.

Op bezoldigingen die voormelde personen ontvangen als loontrekkende worden de gewone forfaitaire beroepskosten aangerekend zonder de inkomsten uit hun hun mandaat in de berekening op te nemen. Dit forfait is louter facultatief, d.w.z. dat ze ook kunnen opteren voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten op de bezoldigingen die ze uit hun mandaat ontvangen. Wanneer ze dit wensen toe te passen, vullen ze het bedrag van het bijzonder forfait in in vak IV naast de code 1258-03/2258-70, in voorkomend geval verhoogd met de forfaitaire beroepskosten op de andere inkomsten.

Aanslagjaar

Bijzonder kostenforfait AJ 2024 AJ 2023 AJ 2022 AJ 2021
Burgemeesters € 8.308,39 € 7.377,39 € 7.232,81 € 7.091,15
Schepenen, OCMW-voorzitters & voorzitters van het bijzonder comité voor de sociale dienst € 4.985,03 € 4.426,43 € 4.339,69 € 4.254,69

Opgelet: de werkelijke beroepskosten op de bezoldigingen verkregen als schepen en de forfaitaire beroepkosten op de bezoldigingen ontvangen als werknemer zijn niet te combineren. De inkomsten uit beide activiteiten worden namelijk beschouwd als bezoldigingen.