Overzicht dividenden

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Aanslagjaar

1. Algemeen tarief roerende voorheffing (incl. liquidatiebonussen en inkoop eigen aandelen)
30%
2. VVPRbis: dividenden van aandelen die resulteren uit kapitaalinbrengen in een kmo vanaf 1 juli 2013
20%

15%

3. Dividenden van bevaks of ggv's (gereglementeerde vastgoedvennootschappen) die beleggen in 'aan woonzorg of gezondheidszorg aangepaste wooneenheden'
15%
4. Dividenduitkeringen onder de zogenaamde vastklikregeling (art. 537 WIB92): eenmalige mogelijkheid om belaste reserves om te zetten in fiscaal gestort kapitaal door uitkering tegen 10% roerende voorheffing gevolgd door opname in het kapitaal. Dat moest gebeuren tijdens het laatste belastbare tijdperk dat afsloot voor 1 oktober 2014:
17%

10%

5%

Vrijstelling

5. Dividenduitkering uit huidige liquidatiereserve (art. 184 quater of 541 WIB92): die regeling is enkel van toepassing op kmo's:
20%

17%

5%

Vrijstelling

Dividenden toegekend aan een Belgische vennootschap of aan een buitenlandse vennootschap gevestigd in een andere Europese Lidstaat of in een Staat waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten(moedermaatschappij)(*), op voorwaarde dat deze overeenkomst of enig ander verdrag in de uitwisseling van inlichtingen voorziet die nodig zijn om uitvoering te geven aan de bepaling van de nationale wetten van de overeenkomst sluitende Staten.

Deze verkrijgende vennootschap bezit of moet zich ertoe verbinden om gedurende tenminste een jaar meer dan 10% van de aandelen of aandelen met een aanschafwaarde van tenminste 2,5 Mio EUR in volle eigendom te bezitten in de dochteronderneming(*)(**). Opgelet: ook bij vrijstelling moeten formaliteiten roerende voorheffing worden vervuld.