Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen

Aanslagjaar

TITEL
Belasting Forfaitaire kost
16,5% of 33%