Deeleconomie en verenigingsactiviteiten

De inkomsten verkregen door een belastingplichtige uit deeleconomie en verenigingswerk vormen een afzonderlijke categorie van de diverse inkomsten en ondergaan hun eigen taxatieregime.

Aanslagjaar

Inkomsten uit deeleconomie en vereniginigswerk
Belasting Belastbare grondslag (*) Maximum bruto per belastingplichtige per kalenderjaar (**)
20% bruto - (50% x bruto) 7.170 EUR

(*) De inkomsten uit deeleconomie zijn als divers inkomen belastbaar op hun nettobedrag. Dat is het brutobedrag verminderd met 50% forfaitaire kosten. Het brutobedrag is het bedrag dat door (tussenkomst van) het internetplatform werkelijk is betaald, verhoogd met alle kosten, voorheffingen en andere inhoudingen die door het platform zijn ingehouden.

(**) De belasting als divers inkomen is slechts van toepassing wanneer de bruto inkomsten uit deeleconomie en verenigingswerk een bepaalde grens niet overschrijden. Bij overschrijding wordt het geheel - behoudens tegenbewijs - belast als beroepsinkomen.